Misja

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem  jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta Komitetu adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet Ochrony Praw Dziecka podejmuje następujące działania:

 • prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;
 • upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym
  i społecznym;
 • podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
 • broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
 • inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
 • organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
 • udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym
  w wypadkach komunikacyjnych;
 • podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.