Historia

W 1981 roku w Polsce, w Warszawie odbył się pierwszy Walny Zjazd Komitetu Ochrony Praw Dziecka, na którym dr Maria Łopatkowa przedstawiła genezę i kierunki działania KOPD. Między innymi powiedziała: „Komitet powstał ze zmowy ludzi nieobojętnych na los dziecka, (……) spotkaliśmy się (……..) przez nikogo nie delegowani, upoważnieni jedynie przez własne sumienie, nie dające nam spokoju w czasach intensywnego tworzenia zabezpieczeń, chroniących interesy ludzi dorosłych. A kto ma bronić dzieci i ich interesów? – to pytanie stanęło przed nami z całą ostrością i skłoniło do inicjatyw oddolnych – służących temu samemu celowi: obronie dziecka.” Na bazie tej inicjatywy zaczęły w Polsce tworzyć się oddziały KOPD. W Inowrocławiu w sierpniu 1993r. powstał Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka utworzony przez grupę założycielską, złożoną z pedagogów i lekarzy pod przewodnictwem Ireny Grankowskiej – dyrektorki Domu Dziecka w Inowrocławiu.

Działalność Zarządu TKOPD w Inowrocławiu liczymy od daty uzyskania osobowości prawnej, tj. rejestracji w Sądzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy w dniu 15 lutego 1994r. W październiku 2007 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Działalność rozpoczęliśmy od pełnienia dyżurów w Ratuszu na ulicy Roosevelta 36. Trwały one przez 2 lata (1994-1996). Pierwsza siedziba naszego komitetu to wyodrębnione pomieszczenia Domu Dziecka na ul. Krzywoustego 23. Tam działaliśmy 16 lat – od roku 1996 do 2012 roku. W 2012 roku byliśmy zmuszeni opuścić dotychczasowe miejsce i dzisiaj już 2 lata nasza główna siedziba znajduje się na ulicy Dworcowej 11 w Inowrocławiu. W naszych szeregach od początku skupiamy ludzi, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem pomagają dzieciom i ich rodzinom. Członkami stowarzyszenia są dziś pedagodzy, psychologowie, prawnicy i osoby innych zawodów oraz studenci i emeryci. Prowadzimy 1 placówkę pobytu dziennego i 1 całodobowego. Co roku średnio zatrudniamy ok. 12 osób (z tego duża część przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu).

Komitet za swoją działalność został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i nagrodami między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym Pani Liliannie Dyks – Przewodniczącej Zarządu TKOPD przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Krzyż został przyznany za zasługi na rzecz ochrony praw dziecka, „Nagrodą za wyróżniającą działalność w pomocy społecznej” przyznaną  przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Uchwałą 87/1082/08 z dnia 13 listopada 2008r. oraz Certyfikatem „Organizacja Sprawdzona” nadanym przez Kujawsko Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w dniu 12 czerwca 2013r.

Powstał we wrześniu 1998 r. z inicjatywy młodzieży uczestniczącej w psychorozwojowych grupach w programie „Szkolne partnerstwo”. Liderzy młodzieżowi, przy wsparciu pedagogów oraz władz miasta, organizowali działalność w zakresie: prowadzenia młodzieżowego telefonu zaufania, grup profilaktycznych dla młodzieży, promowania zdrowego stylu życia w programie „Do raju bez haju”.

Organizowaliśmy współpracę ze społecznością Chelmsford i Wickford przy poparciu Essex County Council i istniejącą w Anglii siecią centrów młodzieżowych. Spotkania młodzieży polskiej z angielską odbywały się corocznie, naprzemiennie w Polsce i w Anglii. Prowadziliśmy warsztaty edukacyjne z dziedziny profilaktyki zdrowotnej oraz praw dziecka. Warsztaty połączone były z dialogiem z młodymi ludźmi, z poznawaniem swoich kultur, języka, tradycji i specyfiki cywilizacyjnej obu krajów. W kontaktach wzajemnych i spotkaniach wyjazdowych wzięło udział ok. 260 młodych osób z Polski i Wielkiej Brytanii.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej powstał na bazie Biura Interwencji Kryzysowej. Realizował on zadania z zakresu wsparcia, pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej oraz prowadził indywidualną terapię kryzysową lub krótkoterminową terapię rodzin i małżeństw.

W okresie działalności ośrodka w latach 2005 do 2009 udzieliliśmy pomocy ponad 3800 osobom. Odbyło się ponad 7100 porad specjalistycznych. Działania OIK były dofinansowywane przez Starostwo Inowrocławskie, w ramach corocznych konkursów ofert na realizację zadań samorządu terytorialnego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstał na bazie Schroniska dla Matek z Dziećmi, ofiar przemocy w rodzinie, które funkcjonowało przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 1998 r. SOW realizował zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016 oraz założenia Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy z dnia 29 lipca 2005 r.  Z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2009 r. skorzystało 608 osób (454 kobiety, 80 mężczyzn i 100 dzieci). Schronienie otrzymało 170 osób (75 kobiet i 95 dzieci). Odbyło się 2364 spotkań ze specjalistami.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, jako pierwszy uruchomił w powiecie inowrocławskim program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc pn. „Można inaczej”. Przeszkoliliśmy 14 osób do pracy ze sprawcami przemocy.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w latach 2005-2007 realizował zajęcia Treningu Zastępowania Agresji. Spotkania z młodzieżą służyły nabywaniu przez  uczestników właściwych umiejętności w radzeniu sobie ze złością i agresją. W 2012 roku mając na uwadze zwiększenie oferty dotyczącej spektrum problemów młodzieży powstała grupa psychoedukacyjna dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Budzimy się do wspólnego życia z innymi”. Program został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Podczas trwania 2 grup psychoedukacyjnych udział wzięło razem 25 osób zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Ponadto przedstawiciele Komitetu prowadzą zajęcia propagujące prawa i obowiązki dziecka, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, okazywanie wzajemnego szacunku, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

W 2005 roku TKOPD w Inowrocławiu rozszerzył swoją ofertę pomocową o prowadzenie grup rozwojowych dla dorosłych. Środki na prowadzenie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, wyjazdowej grupy wsparcia „Mama i ja” oraz grupy terapeutycznej zdobywaliśmy z różnych źródeł: z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz
z Ministerstwa Sprawiedliwości. Grupy te miały na celu oprócz zdobycia wiedzy, umiejętności społecznych, wychowawczych
i rodzicielskich przepracowanie trudnych emocji, gromadzących się latami, często zagrażających zdrowiu klienta i jego rodziny. Z pomocy korzystały głównie kobiety. Pomocą grupową objęliśmy przez 8 lat pracy około 250 osób.

Od 1 grudnia 2013 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu jako partner realizował Program Rewitalizacji Społecznej pt. „Razem Łatwiej” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu – liderem programu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – drugim partnerem. Program  trwał do końca listopada 2014r. TKOPD jako partner 1 odpowiadał za realizację  między innymi następujących zadań: prowadzenie grup wsparcia dla rodziców, prowadzenie terapii par, przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży, poprowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych.