Zapytanie ofertowe – zakup wraz z dostawą bonów towarowych w postaci papierowej (2019)

Aktualizacja: 03.04.2019 r.

Protokół z przeprowadzonego Zebrania wyboru ofert na zakup wraz z dostawą bonów towarowych w postaci papierowej z dnia 03 kwietnia 2019 roku odbytego w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

DO POBRANIA: Protokół – zapytanie ofertowe protokołu z przeprowadzonego zebrania wyboru ofert na zakup wraz z dostawą bonów.


Inowrocław, dnia 15 marca 2019 roku

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Armii Krajowej 9
88 – 100 Inowrocław
tel. 52 355 93 40
e-mail: tkopd.ino@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu zwraca się z zapytaniem o przedstawienie szczegółowej oferty na zakup wraz z dostawą bonów towarowych w postaci papierowej na pokrycie:

 1. kosztów żywności – o łącznej wartości 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

 2. kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej – o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

II. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. I, obejmuje bony towarowe o następujących nominałach:

 1. Bony żywnościowe

Nominał

Liczba sztuk

Ogólna wartość

10 zł

2 500

25.000,00 zł

RAZEM

2 500

25.000,00 zł

 1. Bony na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Nominał

Liczba sztuk

Ogólna wartość

10 zł

1000

10.000,00 zł

20 zł

500

10.000,00 zł

50 zł

100

5.000,00 zł

RAZEM

850

25.000,00 zł

III. Wymagania i warunki realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania zamówienia wraz z dostawą bonów towarowych musi nastąpi

 2. do dnia 12.04.2019 roku, przy czym termin wykorzystania bonów przez beneficjentów nastąpi do dnia 31.12.2019 roku.

 3. Bony towarowe muszą zawierać obowiązkową klauzulę o zakazie sprzedaży alkoholu
  i wyrobów tytoniowych.

 4. Wykonawca w ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną ofertę uwzględniającą wszystkie przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, wszelkie upusty, podatki, prowizję naliczaną od wartości nominalnej bonów, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, a także pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa.

 5. Odbiór bonów towarowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 6. Kryterium oceny ofert jest:

 1. cena,

 2. Ilość punktów, gdzie można zrealizować bon na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

 1. Podmiot składający ofertę nie może być powiązany z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. W przypadku gdy w ramach prowadzonego zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna oferta uznaje się, że procedura udzielenia zamówienia została spełniona.

IV. Oferty należy składać do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 16:00 na adres poczty elektronicznej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu: tkopd.ino@interia.pl
Oferty nieuwzględniające wszystkich założeń zamówienia z punktu III a-c lub złożone po terminie,
nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana będzie przez weryfikację treści złożonej oferty z założeniami wynikającymi z punktu III a-c.

V. Pisemna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie rozesłana pocztą elektroniczną do dnia 05.04.2019 roku do wszystkich podmiotów, które złożyły ofertę oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej TKOPD w Inowrocławiu tkopd.inowroclaw.pl .