Świetlica Socjoterapeutyczna „Niezapominajka”

Świetlica Socjoterapeutyczna „Niezapominajka” w Inowrocławiu

powstała w 1998r na posiedzeniu Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu. Początkowo mieściła się w pomieszczeniach piwnicznych Domu Dziecka na ulicy Krzywoustego 15. Aktualnie miejscem lokalizacji placówki jest budynek Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Krzywoustego 23.

W pomieszczeniach wynoszących 105m2  mieszczą się: przedpokój, duża sala z aneksem kuchennym, toaleta, dwa mniejsze pokoje do spotkań wychowawców z rodzicami, pracy logopedy
i zajęć w mniejszych grupach specjalistycznych.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Inowrocławia.

 

1.Postanowienia ogólne:

1.1. Świetlica Socjoterapeutyczna mieszcząca się w Inowrocławiu przy ulicy Krzywoustego 23 jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. (tel.793-865-708)

1.2. Placówka zatrudnia kierownika świetlicy, osoby na umowę o prace na stanowisku wychowawcy i pomocy wychowawcy, socjoterapeutę oraz logopedę.

1.3. Działalność Świetlicy jest dotowana przez Urząd Miasta Inowrocławia.

1.4. Placówka ma do dyspozycji trzy pomieszczenia oraz toaletę, wyposażenie Świetlicy jest standardowe.

1.5. Świetlica współpracuje z:
– rodziną dziecka
– szkołami
– MOPS
– kuratorami
– Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień
– wolontariatem
– Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Inowrocławiu

2. Zadania Świetlicy

2.1. Świetlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do naszej placówki.

2.2. W zakresie działalności wychowawczej:
– prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich
– zajęcia twórcze: plastyczne, teatralne, muzyczne
– zajęcia sportowe
– wyjścia w teren
– wycieczki
– wyjazdy do kina, teatru
– realizowane są też w miarę możliwości ważne potrzeby dzieci wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej
2.3. W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci i młodzież do radzenia sobie z zagrożeniami ( jest to realizowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych)
3. Cele Świetlicy

3.1. Pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska.

3.2. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem.

3.3. Podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka.

3.4. Uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć.

3.5. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka.

3.6. Zaproponowanie sensownych sposobów spędzania czasu wolnego.

3.7. Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej.

3.8. Umożliwienie poznania mechanizmów choroby alkoholowej i jej wpływu na życie rodzinne.

3.9. Wdrażanie do samodzielności

4. Specyfika i zakres sprawowania opieki

4.1. Dzieci do Świetlicy przychodzą dobrowolnie

4.2. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku ( w roku szkolnym od 13:00 do 19:00 a w dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00 do 16:00).

4.3 Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi od momentu przyjścia dziecka po skończonych lekcjach do godziny19:00 bądź wcześniejszej wskazanej przez rodzica w pisemnym zwolnieniu lub telefonicznie, zaś w dni wolne od szkoły- ferie, wakacje, przerwy świąteczne, dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00 do godziny 16:00 bądź wcześniejszej wskazanej przez rodzica w pisemnym zwolnieniu lub telefonicznie

4.4. Wychowankowie to dzieci i młodzież od 6 do 17 roku życia.

 1. Organizacja placówki5.1. Wychowankowie Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Inowrocławia.

  5.2. Przyjęcia do Świetlicy

  1) Dzieci i młodzież do Świetlicy kierowana jest przez:

– rodziców
– pedagogów szkolnych
– nauczycieli
– Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczną
– kuratorów sądowych
– pracowników socjalnych
– Zespół Interdyscyplinarny
– oraz inne osoby prawne lub fizyczne.

2) Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica.

3) Ustanie pobytu dziecka w placówce następuje z powodu:
a) poważnego naruszenia dyscypliny Świetlicy
b) pisemnej rezygnacji rodzica.
4) Prawa wychowanków:
a) Każde dziecko ma prawo przebywać w Świetlicy w czasie roku szkolnego od momentu skończenia zajęć lekcyjnych w szkole do godziny 19:00. W przypadku choroby dzieci nie przychodzą na zajęcia do Świetlicy. W dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00.
b) Dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie.
c) Każda osoba ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach zajęć organizowanych w Świetlicy
d) Dzieci mogą uczestniczyć w imprezach kulturalnych, wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez placówkę
e) Dzieci mają prawo do korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu placówki
f) Dzieci mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące formy i treści przeprowadzanych zajęć.
5) Obowiązki wychowanków:
a) Dzieci od momentu przyjścia do Świetlicy mają obowiązek przebywać w niej do zakończenia zajęć. W przypadku wcześniejszego zwolnienia wymagana jest pisemna lub telefoniczna zgoda rodziców
b) Każde dziecko jest zobowiązane do przestrzegania higieny osobistej
c) Każdy wychowanek dba o czystość otoczenia
d). Każde dziecko przynosi buty na zmianę.
e) Dzieci zobowiązane są do poszanowania sprzętu będącego na wyposażeniu placówki
f) Dzieci mają obowiązek przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz zgłaszania ich naruszania przez koleżanki i kolegów.
6) Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy:
a) sprawują dyżury
b) mają wpływ na niektóre nagrody i kary stosowane w Świetlicy
3) dają przykład właściwego zachowania w Świetlicy.
7) Nagrody i kary

Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków nie naruszają godności podopiecznych, zasad sprawiedliwości oraz postanowień konwencji o prawach dziecka.

Na podsumowanie każdego semestru osoby, które wywiązywały się z obowiązków  i godnie reprezentowały  świetlicę otrzymują dyplomy, nagrody oraz mają pierwszeństwo do wakacyjnego udziału w półkoloniach.

 

5.3. Obowiązki rodziców

 1. Systematyczny kontakt z wychowawcami Świetlicy, przynajmniej raz w miesiącu w celu ustalenia wspólnego kierunku pracy z dzieckiem
  2. Rodzice będą pracować nad rozwojem dzieci w domu, a swymi spostrzeżeniami dzielić się będą z opiekunami
  3. W przypadku dłuższej uzasadnionej nieobecności dziecka, rodzic ma obowiązek powiadomić pracowników świetlicy
  4. W przypadku ewentualnej rezygnacji z uczęszczania dziecka do świetlicy wymagane jest pisemne oświadczenie
  5. Rodzice zobowiązani są do dbania o higienę osobistą dziecka
  6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez dziecko mienie oraz przyniesione do świetlicy telefony komórkowe i inne przedmioty.

5.4. Wychowawcy

 
Wychowawcy sprawują opiekę nad procesem wychowania powierzonych ich opiece wychowanków w szczególności:
1) Poznają warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności
2) Odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo na terenie Świetlicy
3) Wypełniają dokumentację świetlicową
4) Opracowują indywidualny plan pracy z dzieckiem
5) Czuwają nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem wychowanka do szkoły
6) Współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie
7) Współpracują z rodzicami wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do udziału w życiu Świetlicy
8) Zachowują tajemnice w sprawach dotyczących dzieci
9) Dbają o dalszy własny rozwój i edukację
10) Współpracują ze specjalistami
11) Dbają o wyposażenie Świetlicy, estetykę i atmosferę.
5.5. Wolontariusze

 1. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem jest:
  a) Rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w placówce
  b) Wsparcie pracy wychowawcy poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci
  c) Promocja idei wolontariatu.
 2. Wolontariusz wykonuje prace pod opieką wychowawcy. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków.
 3. Administrator placówki zawiera z wolontariuszem kontrakt w którym:
  a) Wolontariusz zobowiązuje się do współpracy z wychowawcami w zakresie przydzielonych zadań
  b) Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych placówki.

5.6. Obowiązkowa dokumentacja świetlicy:
-dziennik z tematyką zajęć, adresami zamieszkania dzieci, datą urodzenia, szkołą, klasą, regularnie sprawdzaną listą obecności
– dokumentacja dziecka i jego rodzinny zamieszczona w indywidualnych teczkach
– plan pracy Świetlicy