Poradnictwo Psychologiczne

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
W ramach w/w programu udzielamy pomocy w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy oraz w 7 Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie kujawsko – pomorskim tj. w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Świeciu, Tucholi , Żninie, Szubinie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bydgoszczy
ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007
e-mail: pokrzywdzeni.tkopd@gmail.com
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek 08.00 – 15.00
Środa 08.00 – 15.00
Czwartek 08.00 – 15.00
Piątek 08.00 – 15.00
Sobota 09.00 – 14.00


1) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Szubinie
ul. Kcyńska 13 89 – 200 Szubin(siedziba Szubiński Dom Kultury)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-504-032
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
e-mail: lpppp.szubin@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 10.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 17.00


2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu
ul. Chmielniki 2b 86-100 Świecie (siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości))
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-502-155
e-mail: lpppp.swiecie@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 15.00 – 20.00
Czwartek 15.00 – 20.00


3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi
ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola (siedziba Powiatowego Centrum Wsparcia)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-503-760
e-mail: lpppp.tuchola@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 11.00 – 16.00
Czwartek 15.00 – 20.00


4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 18 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-943
e-mail: lpppp.naklo@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 13.00 – 18.00
Sobota 08.00 – 13.00
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


5) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie
ul. Plac Działowy 6 88 – 400 Żnin
(siedziba Lokalnej Grupy Działania PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-751
e-mail: lpppp.znin@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 15.00 – 20.00
Czwartek 15.00 – 20.00


6) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie
ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-242
e-mail: lpppp.mogilno@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 09.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 17.00

7) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9 88 – 100 Inowrocław
tel. 52 355 93 40
e-mail: tkopd.ino@interia.pl
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 18.00


Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać z następujących form pomocy:
1) pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3) pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4) pomocy psychoterapęutycznej, pomocy psychiatrycznej, psychologicznej;
5) pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
9) szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
17) finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac
geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
19) zakup urządzeń i wyposażenia;
20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Otrzymanie pomocy materialnej musi być poprzedzone wizytą u specjalisty
oraz przedstawieniem dokumentów potwierdzających status osoby pokrzywdzonej.
Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.