Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu – edycja 2020

I ETAP REKRUTACJI

DO PROJEKTU „MŁODZIEŻOWY ZAKĄTEK”

LUTY 2020 r.

Informujemy, że od piątku 21 lutego 2020 r. rozpoczynamy nabór do Projektu „Młodzieżowy Zakątek”. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w wersji papierowej dostępny będzie w Biurze projektu, ul Krzywoustego 23 w dniach 21-28 luty 2020 r., w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.tkopd.inowroclaw.pl w zakładce Projekty>Młodzieżowy Zakątek. Wypełniony i podpisany dokument można w tych dniach złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać drogą pocztową na adres Biura projektu.

 

Zasady rekrutacji do Projektu określa § 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek”, który brzmi:

Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna.

 1. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:

  a) ogłoszenia w mediach lokalnych;

  b) na stronie internetowej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu;

  c) poprzez przekazanie informacji o projekcie do: MOPS Inowrocław, Szkół Podstawowych w Inowrocławiu

  d) poprzez plakaty informacyjne rozmieszczane w w/w instytucjach, w siedzibie oraz placówkach TKOPD;

  e) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.

 2. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniach 21-28 luty 2020 r.

 3. Formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w biurze projektu w w/w dniach w godz. 15-18 lub przesłać drogą pocztową.

 4. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej).

 5. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

  a) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie (I etap rekrutacji 21-28 luty 2020 r.) i w wyznaczonym miejscu (biuro Projektu). W przypadku przesłania formularza drogą pocztową liczy się data wpływu do biura.

  b) kolejność (dzień i godzina) złożenia pełnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej.

 6. Przy ocenie merytorycznej dokonywana będzie punktacja zgodnie z przyjętymi w projekcie Kryteriami preferencji. Wyniki punktacji oraz kolejność zgłoszeń będą miały decydujący wpływ na przyjęcie uczestnika do projektu.

 7. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie.

 8. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez uczestnika (a w przypadku osoby małoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego), w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki wsparcia w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;

 • formularza zgłoszeniowego;

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • zaświadczenia/oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;

 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.

 1. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.

 2. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

 3. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 

Informacje rekrutacyjne „w pigułce”

1. Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej do pobrania: formularz rekrutacyjny

2. Miejsce i czas, w którym można otrzymać w wersji papierowej i złożyć po wypełnieniu druk formularza rekrutacyjnego:

 •  Biuro Projektu:ul. Krzywoustego 23 (I piętro, pomieszczenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka”)88-100 Inowrocław21 luty, 24-28 luty 2019 r., w godz. 15.00 – 18.00

3. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny można przesłać drogą pocztową na adres Biura projektu.

4. Regulamin Projektu w wersji elektronicznej do pobrania

5. Minimalne standardy Klubu Młodzieżowego w wersji elektronicznej do pobrania

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU

Standard pracy klubu młodzieżowego