KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA

STATUT
(Statut uchwalono na VII Zjeździe Delegatów KOPD 25 listopada 2005 r.)


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Komitet Ochrony Praw Dziecka, zwany w dalszej części Statutu Komitetem, jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( z dnia 07.04.1989 r.) i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz innych ustaw i przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( z dnia 24.04.2003 r.).

Art. 2.

Terenem działania Komitetu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą naczelnych władz m.st.Warszawa.

Art. 3.

Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Art. 4.

Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie ochrony praw dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Art. 5.

Komitet używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 6.

§1. Komitet opiera swą działalność statutową na pracy społecznej ogółu członków.
§2. Do prowadzenia swej działalności Komitet może zatrudniać pracowników.

Art. 7.

§1. Komitet współdziała z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami samorządowymi.
§2. Komitet może zawierać z w/w instytucjami i organizacjami porozumienia określające zasady współpracy.

Art. 8.

Komitet może współpracować z organizacjami międzynarodowymi w sprawach dotyczących dziecka i rodziny oraz być ich członkiem.

Art. 9.

§1. Komitet może powoływać i rozwiązywać terenowe jednostki organizacyjne Terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka, zwane dalej Terenowymi Komitetami.
§2. Terenowe Komitety mogą uzyskać za zgodą Zarządu Krajowego osobowość prawną.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 10.

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.

Art. 11.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:

1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Art. 12.

W celu realizacji powyższych działań Zarząd Krajowy Komitetu może powoływać rzeczników praw dziecka przy Terenowych Komitetach. Ponadto Zarząd Krajowy oraz Zarządy Terenowych Komitetów mogą tworzyć:

1. radę honorową;
2. radę prawną;
3. rady programowe;
4. zespoły problemowe.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 13.

§1. Członkiem Komitetu może zostać każdy, kto jest gotowy przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dziecka bez względu na zagrożenie własne oraz akceptuje i zobowiązuje się realizować cele i zadania statutowe Komitetu.
§ 2. Warunki formalne członkostwa zwyczajnego:

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych;
3. korzystanie z pełni praw publicznych.

Art. 14.

Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

Art. 15.

Członkiem zwyczajnym Komitetu może zostać każda osoba fizyczna spełniająca warunki wymienione w art. 13, rekomendowana przez członka Terenowego Komitetu, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Krajowy po co najmniej trzymiesięcznym okresie efektywnej współpracy.

Art. 16.

§1. Członkiem wspierającym Komitetu może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Komitetu, która deklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Terenowego Komitetu.
§2. Osoba prawna działa w Komitecie poprzez swego przedstawiciela i ma prawo brać udział w pracach Komitetu z głosem doradczym.

Art. 17.

§1. Członkiem honorowym Komitetu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Komitetu.
§2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Delegatów.
§3.Członek honorowy posiada pełne prawa członkowskie, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

Art. 18.

§1. Do obowiązków członków zwyczajnych Komitetu należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu;
2. przestrzeganie zasad i norm moralnych;
3. czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Komitetu;
4. opłacanie składek członkowskich.
§2. Do obowiązków członków wspierających należy przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz i wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań.

Art. 19.

Członkostwo ustaje na skutek:
1. pisemnego zgłoszenia wystąpienia z Komitetu,
2. skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania działalności lub nieopłacania składek przez 1 rok,
3. śmierci członka,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu Krajowego z powodu:
a/ nieprzestrzegania postanowień Statutu,
b/ nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Komitetu,
c/ działania na szkodę Komitetu,
d/ pozbawienia prawomocnym orzeczeniem Sądu praw publicznych,
e/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną,
5. podtrzymania przez Zarząd Krajowy uchwały o skreśleniu podjętej przez Zarząd Terenowego Komitetu.

Art. 20.

§1. Od uchwały Zarządu Krajowego w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Zjazdu Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.
§2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Krajowy w stosunku do członków nie wchodzących w skład struktur terenowych, a zarządy Terenowych Komitetów w stosunku do swoich członków.

Rozdział IV
NACZELNE WŁADZE KOMITETU

Art. 21.

§1. Naczelnymi władzami Komitetu są:
1. Zjazd Delegatów;
2. Zarząd Krajowy;
3. Komisja Rewizyjna.
§2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały w sprawie władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków zarządu, Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba tych osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 22.

§1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Komitetu; może być zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§2. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy, który zawiadamia delegatów pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

Art. 23.

Zjazd Delegatów w trybie zwyczajnym zwoływany jest przez zarząd Krajowy raz na 4 lata.

Art. 24.

§1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy:
1. z własnej inicjatywy;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Komitetu.
§2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów winien być zwołany w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 25.

§1. Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§2. Przewodniczący Zarządu Krajowego Komitetu wybierany jest przez Zjazd Delegatów w osobnym głosowaniu.

Art. 26.

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Komitetu;
2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. wybór przewodniczącego i władz naczelnych Komitetu oraz ich odwołanie, a także okreslenie liczbowego składu tych władz;
4. ustalanie wysokości składek członkowskich;
5. nadawanie godności członka honorowego;
6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Komitetu;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego;
8. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Komitetu.

Art. 27.

§1. W Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenia Terenowych Komitetów w oparciu o art. 37 pkt 2;
2. z głosem doradczym członkowie władz Komitetu oraz osoby zaproszone.
§2. Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie ¼ delegatów należy przeprowadzić głosowanie tajne; w głosowaniu tajnym rozstrzygane są wszystkie sprawy personalne.

Art. 28.

§1. Zjazd Delegatów wybiera spośród członków Komitetu przewodniczącego Zarządu Krajowego i Zarząd Krajowy łącznie z przewodniczącym składający się z 7-9 osób.
§2. Zarząd Krajowy jest najwyższą władzą Komitetu w okresie pomiędzy Zjazdami Delegatów.
§3. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu Krajowego.

Art. 29.

Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1. realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów;
2. ustalanie planów działalności i budżetu Komitetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
3. zwoływanie Zjazdu Delegatów;
4. decydowanie w sprawach powoływania, zawieszania i rozwiązywania Terenowych Komitetów oraz nadzorowanie ich działalności ;
5. reprezentowanie Komitetu na zewnątrz;
6. ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd;
7. powoływanie i odwoływanie organów wymienionych w art. 12;
8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa;
9. zarządzanie majątkiem Komitetu;
10. przyznanie odznaki honorowej i nadawanie członkostwa honorowego;
11. podtrzymanie uchwały o skreśleniu z listy członków KOPD.

Art. 30.

Zarząd Krajowy na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

Art. 31.

§1. Zjazd Delegatów spośród członków Komitetu wybiera Komisję Rewizyjną.
§2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Komitetu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wyłaniają przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego Komitetu i członka Zarządu Krajowego.
§5. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Komitetu, a zwłaszcza gospodarkę finansową oraz zgodność jego działania ze Statutem i składa Zjazdowi Delegatów sprawozdanie za okres kadencji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
§6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności wszystkich członków.

Rozdział V
TERENOWE KOMITETY OCHRONY PRAW DZIECKA

Art. 32.

§1. Co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Komitetu działających na określonym terenie może utworzyć Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
§2. Terenowy Komitet powoływany jest przez Zarząd Krajowy.
§3. Teren działania i siedzibę Terenowego Komitetu określa Zarząd Krajowy.
§4. Terenowe Komitety mogą powoływać i rozwiązywać swoje koła działające na terenie danej miejscowości/dzielnicy, zrzeszające nie mniej niż pięciu członków.
Zasady powoływania i rozwiązywania kół oraz ich uprawnienia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.

Art. 33.

§1. Władzami Terenowego Komitetu są:
a/ Walne Zgromadzenie;
b/ Zarząd;
c/ Komisja Rewizyjna.
§2. Kadencja władz Terenowego Komitetu trwa 4 lata.
§3. Art. 21 §3 stosuje się odpowiednio.

Art. 34.

§1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Terenowego Komitetu, tworzą je wszyscy członkowie Komitetu działający na jego terenie; może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Terenowego Komitetu zawiadamia członków co najmniej 30 dni wcześniej.
§3. Postanowienia art. 25 § 1, 2 i art. 27 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 35.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie zwyczajnym raz na 4 lata.

Art. 36.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest podczas trwania kadencji na skutek zapotrzebowania na mocy uchwały Zarządu Krajowego, Zarządu Terenowego Komitetu, Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek 1/3 pełnoprawnych członków.
§2. Zarząd Terenowego Komitetu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

Art. 37.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków działania Terenowego Komitetu odpowiadających potrzebom danego terenu i mieszczących się w celach statutowych i zadaniach ogólnych uchwalonych przez Zjazd Delegatów;
2. wybór delegatów na Zjazd Delegatów na okres od chwili wyboru do zakończenia obrad Zjazdu w liczbie nie większej niż dwóch delegatów z Terenowego Komitetu;
3. wybór przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Terenowego Komitetu oraz określenie liczbowego składu tych władz;
4. podejmowanie uchwał i wniosków leżących w kompetencji władz Terenowego Komitetu i mających na celu ochronę praw dziecka.

Art. 38.

§1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Terenowego Komitetu Zarząd w liczbie 3-7 osób.
§2. Postanowienia art. 25 § 2, art. 26 pkt 2 i art. 28 § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 39.

§1. Do kompetencji Zarządu Terenowego Komitetu należy:
1. reprezentowanie Terenowego Komitetu wobec terenowych organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych i samorządowych;
2. skreślenia z listy członków zgodnie z art. 20, § 1;
3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Krajowy (nie dotyczy Terenowych Komitetów posiadających osobowość prawną);
4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Komitetu;
5. dysponowanie funduszami Terenowego Komitetu;
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
7. podejmowanie innych prac służących ochronie praw dziecka.
§2. Zarząd Terenowego Komitetu jest zobowiązany raz w roku do końca lutego złożyć informację o swojej działalności Zarządowi Krajowemu oraz Komisji Rewizyjnej Terenowego Komitetu.
§3. Postanowienia art. 30 stosuje się odpowiednio.

Art. 40.

§1. Komisja Rewizyjna Terenowego Komitetu składa się z 3 członków i pełni funkcje określone w art. 31 Statutu w odniesieniu do Zarządu Terenowego Komitetu.

Rozdział VI
MAJĄTEK KOMITETU

Art. 41.

Majątek Komitetu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 42.

Fundusze Komitetu tworzą:
1. wpływy ze składek członkowskich;
2. dotacje;
3. subwencje;
4. zapisy i darowizny;
5. wpływy z działalności statutowej;
6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i służącej realizacji celów statutowych.

Art. 43.

§1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Komitetu składają 2 osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego oraz 1 członek Zarządu Krajowego upoważniony przez ten Zarząd.
§2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Terenowego Komitetu składają 2 osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Komitetu oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.

Art. 44.

Kontrolę działalności finansowej sprawuje Komisja Rewizyjna oraz Komisje Rewizyjne Terenowych Komitetów.

Art. 45.

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków władz Komitetu lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Komitetu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dnia 24.04.2003 r.).
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Komitetu, członkowie jego władz, lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU LUB ROZWIĄZANIE SIĘ KOMITETU

Art. 46.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Komitetu podejmowane są przez Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Komitetu Zjazd Delegatów zdecyduje o przeznaczeniu Komitetu i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Komitetu.

Komitet Ochrony Praw Dziecka został zarejestrowany 5 maja 1989 roku przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VIII Wydział Cywilny w sądowym rejestrze stowarzyszeń w dziale A pod pozycją 41.

Komitet Ochrony Praw Dziecka został wpisany 15 marca 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000099511.

Komitetowi Ochrony Praw Dziecka Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19 marca 2004 przyznał status organizacji pożytku publicznego.