Rekrutacja do Projektu „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu

I ETAP 18-25 LUTY 2019 r.

Informujemy, że od poniedziałku 18 lutego 2019 r. rozpoczynamy nabór do Projektu. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”, w wersji papierowej dostępny będzie w Biurze projektu, ul Krzywoustego 23, od poniedziałku (18.02.2019 r.) do piątku (22.02.2019 r) oraz w poniedziałek (25.02.2019 r.) w godz. 16-18, w siedzibie TKOPD przy ul. Armii Krajowej 9, w godzinach pracy biura (godziny pracy biura podaliśmy na końcu informacji) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.tkopd.inowroclaw.pl w zakładce . Wypełniony dokument można w tych dniach złożyć osobiście w biurze projektu, w biurze stowarzyszenia lub przesłać elektronicznie na adres: tkopd.ino@interia.pl.

Zasady rekrutacji do Projektu określa § 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”, który brzmi:

1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna,
2. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
a) ogłoszenia w mediach lokalnych;
b) na stronach internetowych Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu;
c) poprzez przekazanie informacji o projekcie do: MOPS Inowrocław, Szkół Podstawowych w Inowrocławiu
d) poprzez plakaty informacyjne rozmieszczane w w/w instytucjach, w siedzibie oraz placówkach TKOPD;
e) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.
3. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniach 18-25 luty 2019 r.
4. Formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w biurze projektu, w biurze stowarzyszenia lub wysyłać drogą mailową na adres. tkopd.ino@interia.pl
5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej).
6. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:
a) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie (I etap rekrutacji 18-25 luty 2019 r.) i w wyznaczonym miejscu (biuro Projektu, siedziba stowarzyszenia lub meilem);
b) kolejność (dzień i godzina) złożenia pełnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej;
c) osoba niepełnosprawna,
d) osoba nie uczestnicząca w innym projekcie grantowym w ramach tego samego naboru wniosków.
7. Przy ocenie merytorycznej dokonywana będzie punktacja zgodnie z przyjętymi w projekcie Kryteriami preferencji. Wyniki punktacji oraz kolejność zgłoszeń będą miały decydujący wpływ na przyjęcie uczestnika do projektu.
8. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie.
9. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez uczestnika (a w przypadku osoby małoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego),
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki wsparcia w projekcie):
deklaracji uczestnictwa w projekcie;
formularza zgłoszeniowego;
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
zaświadczenia/oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.
10. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.
11. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
12. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo.


Informacje rekrutacyjne „w pigułce”

Dokumenty rekrutacyjne:
formularz rekrutacyjnyMiejsca, w których można otrzymać dokument i złożyć do po wypełnieniu:

Biuro Projektu:
ul. Krzywoustego 23 (I piętro, pomieszczenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka”)
88-100 Inowrocław
w dniach 18-22, 25 luty 2019 r., w godz. 16.00 – 18.00

Siedziba Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
ul. Armii Krajowej 9
88-100 Inowrocław
w dniach 18-25 luty 2019 r., w godzinach:
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 17.00
Środa 13.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 09.00 – 16.00
Sobota 09.00 – 15.00Złożenie formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej:
tkopd.ino@interia.pl, w dniach 18-25 luty 2019 r.

Dodaj komentarz