Rekrutacja do Projektu „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu

wpis w: Bez kategorii | 0

I ETAP 18-25 LUTY 2019 r.

Informujemy, że od poniedziałku 18 lutego 2019 r. rozpoczynamy nabór do Projektu. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”, w wersji papierowej dostępny będzie w Biurze projektu, ul Krzywoustego 23, od poniedziałku (18.02.2019 r.) do piątku (22.02.2019 r) oraz w poniedziałek (25.02.2019 r.) w godz. 16-18, w siedzibie TKOPD przy ul. Armii Krajowej 9, w godzinach pracy biura (godziny pracy biura podaliśmy na końcu informacji) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.tkopd.inowroclaw.pl w zakładce . Wypełniony dokument można w tych dniach złożyć osobiście w biurze projektu, w biurze stowarzyszenia lub przesłać elektronicznie na adres: tkopd.ino@interia.pl.

Zasady rekrutacji do Projektu określa § 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”, który brzmi:

1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna,
2. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
a) ogłoszenia w mediach lokalnych;
b) na stronach internetowych Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu;
c) poprzez przekazanie informacji o projekcie do: MOPS Inowrocław, Szkół Podstawowych w Inowrocławiu
d) poprzez plakaty informacyjne rozmieszczane w w/w instytucjach, w siedzibie oraz placówkach TKOPD;
e) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.
3. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniach 18-25 luty 2019 r.
4. Formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w biurze projektu, w biurze stowarzyszenia lub wysyłać drogą mailową na adres. tkopd.ino@interia.pl
5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej).
6. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:
a) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie (I etap rekrutacji 18-25 luty 2019 r.) i w wyznaczonym miejscu (biuro Projektu, siedziba stowarzyszenia lub meilem);
b) kolejność (dzień i godzina) złożenia pełnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej;
c) osoba niepełnosprawna,
d) osoba nie uczestnicząca w innym projekcie grantowym w ramach tego samego naboru wniosków.
7. Przy ocenie merytorycznej dokonywana będzie punktacja zgodnie z przyjętymi w projekcie Kryteriami preferencji. Wyniki punktacji oraz kolejność zgłoszeń będą miały decydujący wpływ na przyjęcie uczestnika do projektu.
8. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie.
9. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez uczestnika (a w przypadku osoby małoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego),
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki wsparcia w projekcie):
deklaracji uczestnictwa w projekcie;
formularza zgłoszeniowego;
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
zaświadczenia/oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.
10. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.
11. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
12. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo.


Informacje rekrutacyjne „w pigułce”

Dokumenty rekrutacyjne:
formularz rekrutacyjnyMiejsca, w których można otrzymać dokument i złożyć do po wypełnieniu:

Biuro Projektu:
ul. Krzywoustego 23 (I piętro, pomieszczenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka”)
88-100 Inowrocław
w dniach 18-22, 25 luty 2019 r., w godz. 16.00 – 18.00

Siedziba Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
ul. Armii Krajowej 9
88-100 Inowrocław
w dniach 18-25 luty 2019 r., w godzinach:
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 17.00
Środa 13.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 09.00 – 16.00
Sobota 09.00 – 15.00Złożenie formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej:
tkopd.ino@interia.pl, w dniach 18-25 luty 2019 r.

Nowy projekt współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości

wpis w: Bez kategorii | 0

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy 9 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Kujawsko – Pomorskim:
w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Nakle n/ Notecią. Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bydgoszczy

ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007

Dyżur Pracownika Pierwszego Poniedziałek 13.00 – 20.00

Wtorek 08.00 – 15.00

Środa 12.00 – 19.00

Czwartek 08.00 – 15.00

Piątek 08.00 – 15.00

Sobota 09.00 – 15.00

1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Białych Błotach

ul. Czysta 1 86 – 005 Białe Błota (siedziba w Szkole Podstawowej Budynek B pokój nr 122)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-504-032

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 15.00 – 19.00

Środa 15.00 – 19.00

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu

Punkt w trakcie uruchamiania

 

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi

ul. Świecka 45A 89-500 Tuchola (siedziba w Lokalnej Spółdzielni Socjalnej PROGRESS I piętro)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-760

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek 15.00 – 19.00

 

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Młyńska 33 89 – 400 Sępólno Krajeńskie (siedziba w Centrum Małego Dziecka
i Rodziny – Żłobek i Klub Dziecięcy prowadzony przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-034

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 15.30 – 19.30

Czwartek 15.30 – 19.30

 

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 18 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-503-943

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 09.00 – 13.00

Środa 09.00 – 13.00

 

6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie

ul. Browarowa 14 88 – 400 Żnin (siedziba w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, parter pokój nr 8

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-501-751

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Wtorek 15.00 – 19.00

Czwartek 15.00 – 19.00

 

7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie

ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-500-242

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu (Mariola Osińska)

Wtorek 09.00 – 14.00

Czwartek 09.00 – 14.00

 

8. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Inowrocławiu

ul. Armii Krajowej 9 88 – 100 Inowrocław

tel. 52 355 93 40

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 11.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 17.00

Środa 13.00 – 20.00

Czwartek 11.00 – 18.00

Piątek 09.00 – 16.00

Sobota 09.00 – 15.00

 

INFOLINIA CAŁODOBOWA TELEFON – 793-865-694

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać
z następujących form pomocy:

– pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;

– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

– pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– zakup urządzeń i wyposażenia.

Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Projekt “Młodzieżowy Zakątek”

wpis w: Bez kategorii | 0

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka rozpoczął realizację projektu dofinansowanego Funduszy Europejskich pt.„ Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”

W ramach Projektu od marca 2019 r. rozpocznie działalność Klub Młodzieżowy przy ul. Krzywoustego 23 w Inowrocławiu 

Kto może zostać Klubowiczem Młodzieżowego Zakątka?

  • młodzi mieszkańcy Inowrocławia (6/7  – 15 lat), którzy m.in.
  • przebywają w ośrodkach socjoterapii lub w pieczy zastępczej; pochodzą z rodzin korzystających z pomocy społecznej z zakresu art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub z rodzin korzystających z PO PŻ; są członkami  rodzin, w których jest dziecko z niepełnosprawnością lub same są osobami niepełnosprawnymi. 
  • spełnią wymogi rekrutacyjne, złożą w terminie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty

Na co mogą liczyć Klubowicze?

*zajęcia komputerowe *zajęcia w sekcji gier planszowych *zajęcia artystyczne *wyjścia do kina, na basen i miejsc zabaw i rozrywki w naszym mieście *warsztaty  psychoedukacyjne *warsztaty z mediacji rówieśniczych *spotkania z psychologiem

Zajęcia w Klubie są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona -12. 

Spotkanie informacyjne: 15 luty godz.16.15 w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka” ul. Krzywoustego 23 w Inowrocławiu

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: 18 – 28 luty 2019 r.

Więcej informacji i szczegółów wkrótce na fb, stronie internetowej www.tkopd.inowroclaw.pl, plakatach oraz w lokalnych mediach

Kontakt: e-mail: tkopd.ino@interia.pl

Plakat EFS- klub młodzieżowy